ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент соціальної політики

Підготував:

Департамент соціальної політики

Галузь:

Галузева

Статус:

Новий проєкт

Дата:

22.04.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 588-9-рд
Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 21.10.2021 № 12-20 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району  м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси»

              Проєкт рішення
            № 588-9-рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА    
               
                 
Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 21.10.2021 № 12-20 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району  м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси»
 
         
 
Відповідно до підпункту 2 пункту а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», з метою приведення Положення територіального центру надання соціальних послуг  м. Черкаси до вимог законодавства України, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 21.10.2021               № 12-20 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019               № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району                     м. Черкаси», а саме:
  1.1. Доповнити пункт 1 рішення підпунктом 1.4. в такій редакції:
 «1.4. Доручити територіальному центру надання соціальних послуг м.Черкаси внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань шляхом додавання нового виду економічної діяльності КВЕД 87.30 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.».
   1.2. Викласти розділ 1. Загальні положення додатку 2 до рішення Положення про територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси в новій редакції:
«1. Загальні положення.
             1.1. Територіальний центр надання соціальних послуг міста Черкаси (далі – територіальний центр) утворено для надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою подолання або мінімізації цих обставин за місцем проживання таких осіб, в умовах тимчасового проживання або денного перебування.
             1.2. Територіальний центр є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Черкаська міська рада (далі – засновник).
             1.3. Територіальний центр провадить свою діяльність відповідно до законодавства про соціальні послуги, на підставі цього положення, рішень Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, якими визначено перелік соціальних послуг та категорії отримувачів таких послуг, умови їх надання.
             Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, встановленим Кабінетом Міністрів України.
            1.4. Територіальний центр провадить свою діяльність за принципами дотримання прав людини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.   
            1.5. На отримання соціальних послуг у територіальному центрі мають право громадяни, які фактично проживають в м. Черкаси, або іноземці та особи без громадянства, у тому числі біженці, внутрішньо переміщені особи, які проживають у м. Черкаси на законних підставах, перебувають у складних життєвих обставинах, потребують соціальних послуг, а саме:
            громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які частково втратили здатність та не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;
            громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;
особи похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами, особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), які не мають постійного місця проживання, не мають рідних, які відповідно до законодавства повинні забезпечити їм догляд і допомогу або втратили соціальні зв’язки з ними, за віком та/або за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду та не мають медичних протипоказань перебування у відділенні тимчасового проживання, до їх поселення в інтернатні заклади/установи (будинки-інтернати) строком до 4 місяців (в окремих випадках до 6 місяців);
 особи з інвалідністю 1, 2 груп, у тому числі діти з інвалідністю, захворювання, розлади, травми або стани, яких призвели до неможливості пересуватися самостійно, та які згідно зі встановленими медичними показаннями користуються кріслом колісним або іншими допоміжними засобами (милиці, ходунки) та потребують послуги перевезення автомобілем спеціалізованого призначення.
            1.6. Територіальний центр є правонаступником усіх майнових і немайнових прав і обов’язків територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси.              
            1.7. Уповноваженим органом управління та головним розпорядником бюджетних коштів є департамент соціальної політики Черкаської міської ради  (далі – департамент), що здійснює контроль і координацію роботи територіального центру.
            1.8. Департамент здійснює організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг.
            1.9. Положення про територіальний центр, його структура та гранична чисельність затверджується його засновником.
            1.10. Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує директор департаменту.                
            1.11. У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг, затвердженого Мінсоцполітики.
            1.12. В залежності від потреби громадян міста в наданні соціальних послуг засновником може змінюватися структура та гранична чисельність територіального центру понад нормативи, затверджені Мінсоцполітики.
          1.13. Положення про структурні підрозділи територіального центру затверджуються директором територіального центру.
           1.14. Для забезпечення надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє з органами виконавчої влади, виконавчими органами Черкаської міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями, благодійними фондами та іншими інституціями, волонтерами.».
           1.3. Внести зміни до підпункту 5.1.3. для обслуговування відділенням тимчасового проживання пункту 5.1. розділу 5. Ведення обліку отримувачів соціальних послуг додатку 2 до рішення, а саме:
           1.3.1. доповнити його абзацом наступного змісту:
«декларація про доходи та майновий стан особи, яка потребує надання соціальних послуг;»;
           1.3.2. словосполучення «копія медичної карти з висновком лікарської комісії про можливість перебування у відділенні тимчасового проживання» замінити на словосполучення «медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі;».
           1.4. Викласти розділ 6. Оплата соціальних послуг, що надаються територіальним центром» додатку 2 до рішення Положення про територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси у новій редакції:
«6. Оплата соціальних послуг, що надаються територіальним центром
            6.1. Соціальні послуги отримувачам територіальним центром надаються з урахуванням вимог Закону України:
            за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади;
            з установленням диференційованої оплати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;
           за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.
           6.2. Згідно із Законом України «Про соціальні послуги» Засновник приймає рішення про надання за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади інших соціальних послуг та/або іншим категоріям осіб, ніж передбачені цим Законом.
            6.3. Тарифи на платні соціальні послуги розробляються територіальним центром згідно із законодавством України за погодженням з департаментом, і затверджуються виконавчим комітетом Черкаської міської ради. Директор центру забезпечує аналіз надання платних соціальних послуг і подає департаменту інформацію про необхідність перегляду тарифів на платні послуги у разі зміни обсягу окремих складових, необхідних для їх розрахунку.
            6.4. У виняткових випадках громадяни, які мають право на отримання соціальних послуг на платній основі, можуть звільнятися від плати за соціальні послуги згідно з рішенням комісії, утвореної виконавчим комітетом Черкаської міської ради.».
            2. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.
            3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту соціальної політики Черкаської міської ради Данченка Є.М. та постійну комісію міської ради з питань гуманітарної та соціальної політики   (Холупняк К.О.).
                 
                 
Міський голова       Анатолій БОНДАРЕНКО
 
 
Пояснювальна записка
до проєкту рішення Черкаської міської ради «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 21.10.2021 № 12-20 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси»
 
Проєкт рішення вноситься на розгляд міською радою з огляду на необхідність врегулювання наступних питань.
1. Проєктом рішення на вимогу державного адміністратора пропонується передбачити відкриття додаткового виду економічної діяльності установи, що необхідний у зв’язку з відкриттям у складі територіального центру відділення тимчасового проживання осіб похилого віку, осіб з інвалідністю.
2. До переліку документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг відділенням тимчасового проживання територіального центру, включено декларацію про доходи та майновий стан особи, затверджену наказом Мінсоцполітики від 06.01.2022 № 4. Така декларація відтепер обов’язково подається особами, які потребують надання соціальних послуг.
3. У переліку документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг відділенням тимчасового проживання територіального центру, змінено форму медичного документу, що є підставою для надання таких послуг. Так, замість передбаченої чинним положенням про територіальний центр медичної картки з висновком лікарської комісії про можливість перебування у відділенні тимчасового проживання, умовою для отримання соціальних послуг є наявність медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі. Форма такого висновку затверджена Мінсоцполітики, містить лікарський висновок про можливість перебувати у стаціонарному відділенні та достатня для надання соціальних послуг  відділенням.
4. Одночасно проектом рішення визначено бюджетні правовідносини територіального центру та його підпорядкування. Зокрема відповідно до положень Господарського Кодексу України визначено поняття «засновника»  та «уповноваженого органу управління», якими є Черкаська міська рада та департамент соціальної політики Черкаської міської ради відповідно.
5. Також у проекті рішення зафіксовано право засновника визначати перелік додаткових категорій осіб, ніж ті, що визначені Законом України «Про соціальні послуги», яким соціальні послуги надаються за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади, та перелік додаткових соціальних послуг, ніж ті, що визначені цим Законом. Таке право Черкаської міської ради визначено частиною 7 статті 28 Закону України «Про соціальні послуги».
6. Проєктом рішення також пропонується привести у відповідність до норм законодавства України надання територіальним центром платних соціальних послуг. Так, зокрема, відповідальність за розробку, аналіз та ініціювання необхідності перегляду тарифів на платні соціальні послуги покладається на територіальний центр. Тарифи на платні соціальні послуги згідно із підпунктом 2 пункту а частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується затверджувати виконавчим комітетом Черкаської міської ради.
 
 

ДОДАТКИ

1 588-9-рд 22.04.22 додаток.pdf Переглянути